Team

Roman Kälberloh (M.Sc.)

PhD Student
Address Universität Kassel
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften
Fachgebiet Agrartechnik
Nordbahnhofstr. 1 a
D- 37213 Witzenhausen
Building: 3170
Room + 2240
Telephone +49 5542 98-1545
Telefax +49 5542 98-1620
Picture of  Roman (M.Sc.) Kälberloh