Team

Zeeshan Munir (MSc. Eng)

PhD Student
Address Universität Kassel
Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften
Fachgebiet Agrartechnik
Nordbahnhofstr. 1 a
D- 37213 Witzenhausen
Room + 1220
Telephone +49 5542 98-1505
Telefax +49 5542 98-1520
Picture of  Zeeshan (MSc. Eng) Munir