Publikationen

Book(s)(author)
Tören, T. (2013) Kararan Kapitalizm: Yeni Güney Afrika (Darkening Capitalism: “New” South Africa), İstanbul: SAV. (Turkish)

Tören, T. (2007) Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması (The Marshall Plan in Reconstructed World Economy and Practice of Turkey), İstanbul: the Social Researches Foundation (SAV). (Turkish)

Book(s) (co-editor)
Tören, T. and M. Kutun (2016) “Yeni Türkiye”: Kapitalizm, Devlet, Sınıflar (New Turkey: Capitalism, State, Classes), İstanbul: SAV. (Turkish)

Ercan, F., T. Tören,Ö. Taştan,S. Paçacı,  M.S. Tümtaş, Ö. Tezcek (2009) Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Sorunları (Actual Problems of Capitalism in Turkey), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

Kurt, S., Ergüder, B., B. Şen, F. Genç, G. Kaya, G. Yarkın, H. Güneş, N. Kapusuz, R. N. Akdemir, S. Orhan, S. Uz, T. Tören (2008) Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu? (Is Working Class and Labour Movement of Turkey Globalizing?), İstanbul: SAV.   

Yılmaz, D., F. Akyüz, F. Ercan, K. R. Yılmaz, Ü. Akçay, T. Tören (2007) Kapitalizmi Anlamak (Understanding Capitalism), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

D. Yılmaz, F. Akyüz, F. Ercan, K. R. Yılmaz, Ü. Akçay, T. Tören (2007) Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi (Development of Capitalism in Turkey), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

D. Yılmaz,  F. Ercan, F. Akyüz, K. R. Yılmaz, Ü. Akçay, T. Tören (2006) Kapitalizm, Küreselleşme, Azgelişmişlik (Capitalism, Globalization and Underdevelopment), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

Koçak H., B. Ergüder, B. Şen, F. Ş. Zırhlı, G. Kaya, G. Yarkın, H. Güneş, M. İnce, N. Kapusuz, R. N. Akdemir, Ö. Yılmaz, Ö. Tezcek, S. Orhan, S. Uz, T. Tören, Türkiye’yi Sınıf Gerçeği ile Anlamak (Understanding Turkey with the Class Reality), İstanbul: SAV.

Kurt, S. and T. Tören (2005) İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyimler (Changing Structure of Working Class and New Searches, Experiences in Working Class Movement), Istanbul: the Social Researches Foundation (SAV). (Turkish)


Articles at Refereed Journal(s)

Tören, T. (2015) “Irk, Sınıf ve Kapitalist Gelişme Bağlamında Güney Afrika’da Apartheid Rejimi” (Apartheid Regime in South Africa Under the Context of Race, Class and Capitalist Development), Praksis, 37: 269 – 299. (Turkish)

Türkay, M. and T. Tören (2015) “Tarihselliği İçinde Liberal Şiddet ve Görünümleri” (‘Liberal Violence’ and Its Appearances within Their Historicity), İktisat, 529: 89 – 104. (Turkish)

Tören, T. (2014) “Apartheid Sonrası Güney Afrika: Kürt Sorununa Yanlış Model” (“Post-Apartheid South Africa: Wrong Model for the Kurdish Question”), Praksis, 33. (Turkish)

Tören, T. (2013) “Apartheid Sonrası Güney Afrika: Ulusal Demokratik Devrim ya da Siyah Sermaye İnşası” (“Post-Apartheid South Africa: “National Democratic Revolution” and Building of Black Capital”), Praksis, 32. (Turkish)


Articles / Chapters in Editorial Books

Tören, T., E. E. Demir (2017) “Küreselleşme / Yerelleşme Tartışmaları ve Zaman / Mekan Sıkışması Bağlamında Lojistik Sektörü” (“Logistic Sector, Under the Context of Debate on Globalization / Localization and ‘Time Space Compression’”), in Spatial and Regional Transformations in Turkey (Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler ), Isparta:  Süleyman Demirel University (Turkish).

Kutun, M. and T. Tören (2016) “Yeni Türkiye”yi Anlamak: Söylem ve Gerçeklik Arasında Alternatif ve Sınıf Merkezli Bir Çerçeve Önerisi (Understanding the “New Turkey”: A Proposal for an Alternative and Class Centered Framework Between Discourse and Reality), in New Turkey: Capitalism, State, Classes, T. Tören and M. Kutun (Eds.), İstanbul: SAV, 21 – 81. (Turkish)

Tören, T.  (2015) “Kapitalist Gelişmenin Şafağında Ütopyaci Sosyalizm ve  Komünist Manifesto Bir Karşilaştirma Denemesi” (Utopian Socialism And Communist Manifesto In The Daylight of Capitalist Development: An Attempt To Comparison), in Logic of Our Age The Individual and Society in the Market’s Grasp, Koç. Ş. A. and M. Şirin Önver (Eds.), London IJOPEC, 221  245.  (Turkish)

Türkay, M. and T. Tören (2014) “Liberal Kriz Koşullarında Türkiye ve Dünyada Yaşanan Dönüşümün Seyri Üzerine Notlar”, Mertcan, H., A. Ördek (Ed.), Modern Zamanlar Bir Yokmuş Bir Varmış içinde, Ankara: NotaBene, 313 – 359. (Turkish)

Tören, T. (2014) “Sermaye Birikimi: Osmanlı İmpratorluğu’ndan Cumhuriyet’e Geçişi Anlamada Bir Anahtar” (“Capital Accumulation: A Key in Understanding the Transition from Ottoman Empire to the Republic”), in Almanak 2012 – 2013 Analizleri, S. Kurt (Ed), İstanbul: SAV, 138 - 164. (Turkish)

Tören, T. (2009) “Güney Afrika – Türkiye, Ulusal Sorun – Sınıf Sorunu Yakın Dönem İçin Bir Karşılaştırma Denemesi” (“South Africa– Turkey, National Question – Class Question, An Attempt to Comparison for Near Term”), Serap Korkusuz (Ed.), the Social Researches Foundation Publisher 2008 Almanac, İstanbul: SAV. (Turkish)

Tören, T. (2008) “Bir Müdahale Aracı Olarak Dış Yardım ve İki Örnek: Truman Doktrini ve Marshall Planı” (“Foreign ‘Aid’ Policies as An Intervention Instrument and Two Cases: The Truman Doctrine and the Marshall Plan”), Ozgur University Publisher, 2008, Istanbul. (Turkish)

Tören, T. (2006) “Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması: Tarım, Ulaştırma, Madencilik ve Özel Sektör Örnekleri” (“The Marshall Plan and Practice of Turkey in Reconstructed World Economy: Examples of Agriculture, Transportation, Mining and Private Sector”), in Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi (Development of Capitalism in Turkey), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

Tören, T. (2007) “Dünyada ve Türkiye’de Tarım Sektöründe Genel Eğilimler” (“General Tendencies in the Agriculture Sector in Turkey and the World”), in Almanac 2006, İstanbul: SAV. (Turkish)

Papers / Oral Presentations
Tören, T. and Eylül Ece Demir  (2016) “Küreselleşme / Yerelleşme Tartışmaları ve Zaman / Mekan Sıkışması Bağlamında Lojistik Sektörü” (“Under the Context of Debate on Globalisation / Localisation and ‘Time Space Compression’ Logistic Sector”), 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölgesel Planlama Kongresi (16 th National Region Science and Regional Planning Congress), Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Süleyman Demirel University, 1 - 2 December 2016, Isparta / Turkey. (Turkish)


Tören, T. (2016) “Harold Wolpe: Irkçılık Karşıtı Bir Aktivist ve Bir Azgelişmişlik Kuramcısı” (“Harold Wolpe: An Anti Racism Activist and Underdevelopment Theorist”), 11th Karaburun Science Congress, 31 August - 4 September 2016, Karaburun / İzmir. (Turkish)

Tören, T. (2015) “Kürt Coğrafyasında Sermayenin Açılımı Üzerine Notlar” (“Notes on the Expansion of the Capital in the Kurdish Geography), 15th National Congress of Social Sciences, 23 – 25 November 2015, Middle East Technical University, Ankara. (Turkish)

Tören, T. (2015) “Çukurova’da Marshall Planı” (Marshall Plan in the Çukurova Region), Bölgesel İzleme ve Araştırma Merkezi (BİAMER) Mersin Seminerleri, 31 March 2016, Mersin University / Mersin. (Turkish)

Tören, T. (2014) Bir Eğreti Ütopya Olarak Kalkınma Düşüncesi ve Yeniden Ütopya (Development Thinking as a Makeshift Utopia and Utopia Anew), 6th International Conference of Political Economy, 23 – 24 September 2014, Kocaeli University / Kocaeli. (Turkish)

Türkay, M. ve Tören, T. (2014) “2023’ün ‘Yeni Türkiye’sine Doğru: ‘Otoriter Devletçilik’ten ‘Olağanüstü Devlet Biçimi’ne” (“Towards the New Turkey of 2023: ‘From ‘Authoritarian Statism’ to ‘State of Emergency Regime’”), Artvı̇n Çoruh University Congress of Social Sciences, 15 – 17 October 2014, Hopa / Artvin.

Tören, T. (2014) “Marikana Katliamı Sonrası Güney Afrika’nın Toplumsal Muhalefette Kırılmalar ve Irk, Sinıf ve Kapitalist Gelişme Tartışmalarına Yeniden Bakış” (“Recomposition of Social Opposition in the Post Marikana Massacre South Africa and Review of the Debates on Race, Class and Capitalist Development”), 9th Karaburun Science Congress, 3 – 7 September 2014, Karaburun / İzmir. (Turkish)

Tören, T. (2014) “Increased Capital Mobility and its impact on Emerging Markets Economies: Case of Turkey”, Workshop on Increased Capital Mobility and its impact on Emerging Markets Economies (By Friedrich Ebert Foundation), 5 – 6 May 2014, Bali / Indonesia.

Tören, T. (2013) “Çağımızın İyiniyetli Üreticileri Olarak Ütopyacı Sosyalistler ve Bir Alternatif Olarak Komünist Manifesto” (“Utopian Socialists as Producers in Good Faith of ‘Logic’ of Our Age and Communist Manifesto as an Alternative)”, International Conference of Political Economy – ICOPEC 2013, 23-24 October 2013, Kocaeli University / Kocaeli. (Turkish)

Tören, T. (2013) “İkinci Dünya Savaşı Sonrasına (Uluslararası) Emek Hareketi Merkezli Bir Bakış: Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve Sendikal Emperyalizm” (“(International) Labour Movement Centered Review on the Post Second World War Period: Reconstruction of Capitalism and ‘Trade Union Imperialism’”, İzmir: 8th Karaburun Science Congress, 4 – 7 September, 2013, Karaburun / İzmir.

Tören, T. (2013) “İşçi Sınıfının Örgütlü Gücünden Stratejik/Korporatist Sendikacılığa COSATU ve Güney Afrika Emek Hareketi” (COSATU and Labour Movement of South Africa, from the Organized Power of the Working Class to Strategical / Corporatist Trade Unionism), İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) “Güvencesizlik ve Mücadele Deneyimleri” Sempozyumu (Symposium on Precariousness and Struggle Experiences), İstanbul: 19 – 20 Nisan 2013, Mimar Sinan University, İstanbul.

Tören, T. (2011) “Apartheid Sonrası Güney Afrika: Anti Kapitalist Ulusal Özgürlük Hareketinden “İş Hayatında Yoldaşlar”a” (“Post Apartheid South Africa: From an Anti Capitalist Liberation Struggle to the ‘Comrades in Business’"), İzmir: Karaburun Science Congress, 8 – 11 September 2011, Karaburun / İzmir. (Turkish)

Tören, T. (2010) “Apartheid Sonrası Güney Afrika’yı HIV/AIDS Üzerinden Anlamak” (Understanding Post-Apartheid South Africa from HIV / AIDS ), Turkish Medical Association, 6 – 10 October 2010, İzmir. (Turkish).

Tören, T. ve Akdemir, N. (2009) “Understanding Class from Tuzla Shipyard Region in Turkey” Comprehending Class Conference, 23-26 June 2009, Johannesburg University, Johannesburg.

Tören, T. (2007) “Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması: Tarım, Sulama, Ulaşım, Madencilik, Özel Sektör, Gündelik Yaşam ve Emek Hareketi Örnekleri” (“The Marshall Plan in Re – Constructed World Economy and Practice of Turkey: Examples of Agriculture, Watering, Transportation, Mining, Private Sector, Labour Movement, Military and Everyday Life”), Congress for Turkey Historian, Marmara University, Istanbul. (Turkish)

Tören, T. (2007) “Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Trabzon’da Balıkçılık Sektörü” (“The Marshall Plan in Re – Constructed World Economy and Fishery Sector in Trabzon”), Industrialization and Environment in Black Sea Region, The Chamber Of Mechanical Engineers, Publishes Number: E/2007/451, Ankara. (Turkish)