Publikationen

Reports / Working Papers:

Tören, T. (2018) “Syrian Refugees in the Turkish Labour Markets”, International Center for Devel-opment and Decent Work (ICDD) Working Paper Series No: 22, University of Kassel Publications, Kassel.

Webster, E., C. Bischof, E. Xhafa, J. P. Lins, D. D. Deane, D. Hawkins, S. Bhowmik, N. More, N. O., S. Park, E. I. James, M. Serrano, V. D. Viajar, R. A. Certeza, G. Yılmaz, B. Karadağ, T. Tören, E. Sinirlioğlu, L. Volynets (2008) “Closing The Representation Gap in Small and Micro Enterpris-es”, Global Labour University Working Paper, Global Labour University Publications, Paper No: 3.

Book(s)(author)

Tören, T. (2013) Kararan Kapitalizm: Yeni Güney Afrika (Darkening Capitalism: “New” South Af-rica), İstanbul: SAV. (Turkish).

Tören, T. (2007) Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması (The Marshall Plan in Reconstructed World Economy and Practice of Turkey), İstanbul: the Social Researches Foundation (SAV). (Turkish)

Book(s) (co-editor)

Yılmaz, G., Karatepe, İ. D., Tören, T. (2019) Syrians in Turkey: Integration through Exploitation, Kassel: ICDD - Reiner Hampp Verlag. 

Tören, T. and M. Kutun (2016) “Yeni Türkiye”: Kapitalizm, Devlet, Sınıflar (New Turkey: Capital-ism, State, Classes), İstanbul: SAV. (Turkish)

Ercan, F., T. Tören, Ö. Taştan,S. Paçacı,  M.S. Tümtaş, Ö. Tezcek (2009) Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Sorunları (Actual Problems of Capitalism in Turkey), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

Kurt, S., Ergüder, B., B. Şen, F. Genç, G. Kaya, G. Yarkın, H. Güneş, N. Kapusuz, R. N. Akdemir, S. Orhan, S. Uz, T. Tören (2008) Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu? (Is Working Class and Labour Movement of Turkey Globalizing?), İstanbul: SAV.  

Yılmaz, D., F. Akyüz, F. Ercan, K. R. Yılmaz, Ü. Akçay, T. Tören (2007) Kapitalizmi Anlamak (Understanding Capitalism), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

D. Yılmaz, F. Akyüz, F. Ercan, K. R. Yılmaz, Ü. Akçay, T. Tören (2007) Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi (Development of Capitalism in Turkey), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

D. Yılmaz,  F. Ercan, F. Akyüz, K. R. Yılmaz, Ü. Akçay, T. Tören (2006) Kapitalizm, Küreselleşme, Azgelişmişlik (Capitalism, Globalization and Underdevelopment), Ankara: Dipnot Publisher. (Turkish)

Koçak H., B. Ergüder, B. Şen, F. Ş. Zırhlı, G. Kaya, G. Yarkın, H. Güneş, M. İnce, N. Kapusuz, R. N. Akdemir, Ö. Yılmaz, Ö. Tezcek, S. Orhan, S. Uz, T. Tören, Türkiye’yi Sınıf Gerçeği ile Anlamak (Understanding Turkey with the Class Reality), İstanbul: SAV. (Turkish)

Kurt, S. and T. Tören (2005) İşçi Sınıfının Değişen Yapısı ve Sınıf Hareketinde Arayışlar Deneyim-ler (Changing Structure of Working Class and New Searches, Experiences in Working Class Move-ment), Istanbul: the Social Researches Foundation (SAV). (Turkish)

Chapters in Editorial Books

Yılmaz, G., İ. D. Karatepe & T. Tören (2019) “Putting Labor Market Integration in Turkey into its Place: Informality and Refugees”, in Integration through Exploitation: Syrians in Turkey, Yılmaz, G., İ. D. Karatepe & T. Tören (Eds.). München: Rainer Hampp Verlag, 1 -12.

Tören, T. (2018) “Role of Modernization Theory in the Reconstruction of International Labour Movement in the Cold War Period: Lessons for Today”, Political Economy of Labour, Income Dis-tribution, and Exclusion,
C. Papatheodorou, S. Çevik, D. Paitarides, G. Yılmaz (Eds), London: IJOPEC.

Tören, T. (2018) "Nasıl Akademisyen Kalamadım - Bir Hikâye" (How I Could Not Remain as Scholar - A Narrative), in Akademisyenlerden KHK Öyküleri (Decree Narratives by the Scholars), K. Lordoglu (Ed.), İstanbul: NotaBene.

Tören, T., E. E. Demir (2017) “Küreselleşme / Yerelleşme Tartışmaları ve Zaman / Mekan Sıkışması Bağlamında Lojistik Sektörü” (“Logistic Sector, Under the Context of Debate on Globalization / Lo-calization and ‘Time Space Compression’”), in Spatial and Regional Transformations in Turkey (Tü-rkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler ), Isparta:  Süleyman Demirel University (Turkish).

Kutun, M. and T. Tören (2016) “Yeni Türkiye”yi Anlamak: Söylem ve Gerçeklik Arasında Alter-natif ve Sınıf Merkezli Bir Çerçeve Önerisi (Understanding the “New Turkey”: A Proposal for an Alternative and Class Centered Framework Between Discourse and Reality), in New Turkey: Capi-talism, State, Classes, T. Tören and M. Kutun (Eds.), İstanbul: SAV, 21 – 81. (Turkish)

Tören, T.  (2015) “Kapitalist Gelişmenin Şafağında Ütopyacı Sosyalizm ve  Komünist Manifesto Bir Karşılaştırma Denemesi” (Utopian Socialism And Communist Manifesto In The Daylight of Capital-ist Development: An Attempt To Comparison), in Logic of Our Age The Individual and Society in the Market’s Grasp, Koç. Ş. A. and M. Şirin Önver (Eds.), London IJOPEC, 221  245.  (Turkish)

Türkay, M. and T. Tören (2014) “Liberal Kriz Koşullarında Türkiye ve Dünyada Yaşanan Dö-nüşümün Seyri Üzerine Notlar”, Mertcan, H., A. Ördek (Ed.), Modern Zamanlar Bir Yokmuş Bir Varmış içinde, Ankara: NotaBene, 313 – 359. (Turkish)

Tören, T. (2014) “Sermaye Birikimi: Osmanlı İmpratorluğu’ndan Cumhuriyet’e Geçişi Anlamada Bir Anahtar” (“Capital Accumulation: A Key in Understanding the Transition from Ottoman Empire to the Republic”), in Almanak 2012 – 2013 Analizleri, S. Kurt (Ed), İstanbul: SAV, 138 - 164. (Turk-ish)

Tören, T. (2009) “Güney Afrika – Türkiye, Ulusal Sorun – Sınıf Sorunu Yakın Dönem İçin Bir Karşılaştırma Denemesi” (“South Africa– Turkey, National Question – Class Question, An Attempt to Comparison for Near Term”), Serap Korkusuz (Ed.), the Social Researches Foundation Publisher 2008 Almanac, İstanbul: SAV. (Turkish)

Tören, T. (2008) “Bir Müdahale Aracı Olarak Dış Yardım ve İki Örnek: Truman Doktrini ve Mar-shall Planı” (“Foreign ‘Aid’ Policies as An Intervention Instrument and Two Cases: The Truman Doctrine and the Marshall Plan”), Ozgur University Publisher, 2008, Istanbul. (Turkish)

Tören, T. (2006) “Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması: Tarım, Ulaştırma, Madencilik ve Özel Sektör Örnekleri” (“The Marshall Plan and Practice of Turkey in Reconstructed World Economy: Examples of Agriculture, Transportation, Mining and Private Sector”), in Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi (Development of Capitalism in Turkey), Ankara: Dip-not Publisher. (Turkish)

Tören, T. (2007) “Dünyada ve Türkiye’de Tarım Sektöründe Genel Eğilimler” (“General Tendencies in the Agriculture Sector in Turkey and the World”), in Almanac 2006, İstanbul: SAV. (Turkish)

Articles at Refereed Journal(s)

Tören, T. and M. Kutun (2018) “‘Peace Academics’ from Turkey: Solidarity until the Peace Comes”, Global Labour Journal, 9(1), 103 - 112.   

Tören, T. (2015) “Irk, Sınıf ve Kapitalist Gelişme Bağlamında Güney Afrika’da Apartheid Rejimi” (Apartheid Regime in South Africa Under the Context of Race, Class and Capitalist Development), Praksis, 37: 269 – 299. (Turkish)

Türkay, M. and T. Tören (2015) “Tarihselliği İçinde Liberal Şiddet ve Görünümleri” (‘Liberal Violence’ and Its Appearances within Their Historicity), İktisat, 529: 89 – 104. (Turkish)

Tören, T. (2014) “Apartheid Sonrası Güney Afrika: Kürt Sorununa Yanlış Model” (“Post-Apartheid South Africa: Wrong Model for the Kurdish Question”), Praksis, 33. (Turkish)

Tören, T. (2013) “Apartheid Sonrası Güney Afrika: Ulusal Demokratik Devrim ya da Siyah Sermaye İnşası” (“Post-Apartheid South Africa: “National Democratic Revolution” and Building of Black Capital”), Praksis, 32. (Turkish)

Translation

Tören, T. (2019) “Feasibility and Benefit of Gender Budgeting for Well-Being of Women and Men – Examples from Germany”, in Finansallaşma, Kadın Emeği, Devlet, Kolektif (Financialization, Female Labour, State), Collective (Ed.), Istanbul: SAV. (from English to Turkish) 

Yilmaz, G. and T. Tören (2011) “Rupture and Revolt in Iran” by Peyman Jafari (International So-cialism Journal, 124), Praksis, 26. (from English to Turkish)

Papers / Oral Presentations / Panel Discussions

Tören, T. (2019) “From the ‘Golden Age’ to Neoliberal Times: Welfare & Development & Globali-sation”, 29 November 2019, Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung (GNE), Witzenhausen, Ger-many.

Tören, T. (2019) “Development Policies and Conditions of Labour in the Post 2008 Crisis Period in Turkey”, X. International Conference on Economics June, 18-20, 2019, Budapest - Hungary.

Tören, T. (2019) "Legacy of the Reconstruction of International Labour Movement in the post – Second World War Period: Permanent Class Compromise", 15 April 2019, Kolloquium "Sozi-algeschichte und soziale Bewegungen" des Instituts für soziale Bewegungen im Sommersemester 2019, Ruhr-University Bochum.

Tören, T. (2019) "Academic Labour Under Pressure: Academics for Peace (BAK) Case in Turkey", 1 April 2019, Global Labor University (GLU) Alumni Applied Research School (AARS), 31 March - 4. April 2019, Kassel.

Tören, T. (2019) “The reconstruction of the international labor movement in the ‘Cold War’ era: lessons for contemporary social movements”, University of Kassel, International Center for Devel-opment and Decent Work (ICDD), Breakfast Talks, 31 January 2019.
Tören, T. (2019) “Legacy of the Reconstruction of International Labour Movement in the Post Sec-ond World War Period within the Context of ‘Economic Growth’ and ‘Politics of Productivity’ and Emerging Social Movements”, IX. International Conference on Economics January, 23-25, 2019, University of Seville, Seville, Spain.

Tören, T. (2018) “Resisting Against ‘Accumulation by Dispossession’ in the Post 2008 Crisis Period in Turkey”, Contemporary Global Capitalism and the Transformation of Work in the Periphery, Workshop Organised by ICDD PhD Scholars Uni Kassel, 10-12 December 2018, Kassel, Germany.

Tören, T. (2018) “Labour rights during the AKP period in Turkey”,  Demokratie und Menschen-rechte in Bedrängnis, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin, 17. November 2018, Berlin, Germany.

Tören, T. (2018) “the Condition of Labour in the Post 2008 Crisis Period in Turkey”, “Forum: Tü-rkei - Veränderungen in Staat und Gesellschaft”, Europakongress 2018, 5 - 7 October 2018, Kassel, Germany.

Cakmakli, S. & T. Tören (2018) “Labor Economics and ‘the New Era’ in Turkish Labor Relations”, Union for Radical Political Economist (URPE) 50th Anniversary Conference & Celebration, Sep-tember 27 – 30 2018, University of Massachusetts Amherst, the US.

Tören, T. (2018) “Role of Modernization Theory in the Reconstruction of the International Labour Movement in the Post World War II Period: The Results and Prospects for Today”, International Conference of Political Economy – ICOPEC 2018, 6-9 October 2018, Panteion University / Athen.

Tören, T. (2018) “Kapitalizm, Akademi, Esneklik, Göç ve ‘Aşınan Karakterler’” (Capitalism, Acad-emy, Flexibility, Immigration and ‘Corroded Characters’),  13th Karaburun Science Congress, 5 - 9 September 2018, Karaburun / İzmir. (Turkish / Online)

Kaya, M. E.; Kutun, M.; Tören, T. (2018) “Turkey – A View from the Inside: From the Claim of ‘Democracy’ to a Long-term State of Emergency (English), Herr*Krit Summer School, 23 - 27 July 2018, University of Kassel / Germany.

Tören, T. (2018) “Comprehending the 'New' Turkey within the Context of Social Opposition: La-bour and Hope from June to June”, Workshop on Authoritarianism and Resistance in Turkey, 12. 05. 2018, Universität Kassel, International Center for Development and Decent Work, Kassel / Germany.

Tören, T. (2018) “Labour, Capital and Debates on Development in the Post 2001 Crises Period in Turkey”, IPW International Lecture Series at the Department of Political Science, 03.05.2018, Uni-versity of Vienna.

Tören, T. (2018) “Arbeit, Arbeiterbewegung und Gewerkschaften in der Türkei”, Seminar:  Posi-tionen zur aktuellen Lage in der Türkei, 18.02.2018 – 23.02.2018, ver.di Bildungszentrum Mosbach, Germany.

Tören, T. & Eylül Ece Demir  (2016) “Küreselleşme / Yerelleşme Tartışmaları ve Zaman / Mekan Sıkışması Bağlamında Lojistik Sektörü” (“Under the Context of Debate on Globalisation / Localisa-tion and ‘Time Space Compression’ Logistic Sector”), 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölgesel Planlama Kongresi (16th National Region Science and Regional Planning Congress), Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Süleyman Demirel University, 1 - 2 December 2016, Isparta / Turkey. (Turkish).

Tören, T. (2016) “Harold Wolpe: Irkçılık Karşıtı Bir Aktivist ve Bir Azgelişmişlik Kuramcısı” (“Harold Wolpe: An Anti Racism Activist and Underdevelopment Theorisian”), 11th Karaburun Science Congress, 31 August - 4 September 2016, Karaburun / İzmir. (Turkish)

Tören, T. (2015) “Kürt Coğrafyasında Sermayenin Açılımı Üzerine Notlar” (“Notes on the Expan-sion of the Capital in the Kurdish Geography), 15th National Congress of Social Sciences, 23 – 25 November 2015, Middle East Technical University, Ankara. (Turkish)

Tören, T. (2015) “Çukurova’da Marshall Planı” (Marshall Plan in the Çukurova Region), Bölgesel İzleme ve Araştırma Merkezi (BİAMER) Mersin Seminerleri, 31 March 2016, Mersin University / Mersin. (Turkish)

Tören, T. (2014) Bir Eğreti Ütopya Olarak Kalkınma Düşüncesi ve Yeniden Ütopya (Development Thinking as a Makeshift Utopia and Utopia Anew), 6th International Conference of Political Econ-omy, 23 – 24 September 2014, Kocaeli University / Kocaeli. (Turkish)

Türkay, M. & Tören, T. (2014) “2023’ün ‘Yeni Türkiye’sine Doğru: ‘Otoriter Devletçilik’ten ‘Olağanüstü Devlet Biçimi’ne” (“Towards the New Turkey of 2023: ‘From ‘Authoritarian Statism’ to ‘State of Emergency Regime’”), Artvı̇n Çoruh University Congress of Social Sciences, 15 – 17 October 2014, Hopa / Artvin.

Tören, T. (2014) “Marikana Katliamı Sonrası Güney Afrika’nın Toplumsal Muhalefette Kırılmalar ve Irk, Sinıf ve Kapitalist Gelişme Tartışmalarına Yeniden Bakış” (“Recomposition of Social Oppo-sition in the Post Marikana Massacre South Africa and Review of the Debates on Race, Class and Capitalist Development”), 9th Karaburun Science Congress, 3 – 7 September 2014, Karaburun / İzmir. (Turkish)

Tören, T. (2014) “Increased Capital Mobility and its impact on Emerging Markets Economies: the Case of Turkey”, Workshop on Increased Capital Mobility and its impact on Emerging Markets Economies (By Friedrich Ebert Foundation), 5 – 6 May 2014, Bali / Indonesia.

Tören, T. (2013) “Çağımızın İyiniyetli Üreticileri Olarak Ütopyacı Sosyalistler ve Bir Alternatif Olarak Komünist Manifesto” (“Utopian Socialists as Producers in Good Faith of ‘Logic’ of Our Age and Communist Manifesto as an Alternative)”, International Conference of Political Economy – ICOPEC 2013, 23-24 October 2013, Kocaeli University / Kocaeli. (Turkish)

Tören, T. (2013) “İkinci Dünya Savaşı Sonrasına (Uluslararası) Emek Hareketi Merkezli Bir Bakış: Kapitalizmin Yeniden Yapılanması ve Sendikal Emperyalizm” (“(International) Labour Movement Centered Review on the Post Second World War Period: Reconstruction of Capitalism and ‘Trade Union Imperialism’”, İzmir: 8th Karaburun Science Congress, 4 – 7 September, 2013, Karaburun / İzmir.

Tören, T. (2013) “İşçi Sınıfının Örgütlü Gücünden Stratejik/Korporatist Sendikacılığa COSATU ve Güney Afrika Emek Hareketi” (COSATU and Labour Movement of South Africa, from the Orga-nized Power of the Working Class to Strategical / Corporatist Trade Unionism), İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV) “Güvencesizlik ve Mücadele Deneyimleri” Sempozyumu (Symposium on Precariousness and Struggle Experiences), İstanbul: 19 – 20 Nisan 2013, Mimar Sinan University, İstanbul.

Tören, T. (2011) “Apartheid Sonrası Güney Afrika: Antikapitalist Ulusal Özgürlük Hareketinden “İş Hayatında Yoldaşlar”a” (“Post Apartheid South Africa: From an Anti Capitalist Liberation Struggle to the ‘Comrades in Business’"), İzmir: Karaburun Science Congress, 8 – 11 September 2011, Ka-raburun / İzmir. (Turkish)

Tören, T. (2010) “Apartheid Sonrası Güney Afrika’yı HIV/AIDS Üzerinden Anlamak” (Under-standing Post-Apartheid South Africa from HIV / AIDS ), Turkish Medical Association, 6 – 10 Oc-tober 2010, İzmir. (Turkish).

Tören, T. ve Akdemir, N. (2009) “Understanding Class from Tuzla Shipyard Region in Turkey” Comprehending Class Conference, 23-26 June 2009, Johannesburg University, Johannesburg.

Tören, T. (2007) “Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye Uygulaması: Tarım, Sulama, Ulaşım, Madencilik, Özel Sektör, Gündelik Yaşam ve Emek Hareketi Örnekleri” (“The Marshall Plan in Re – Constructed World Economy and Practice of Turkey: Examples of Ag-riculture, Watering, Transportation, Mining, Private Sector, Labour Movement, Military and Every-day Life”), Congress for Turkey Historian, Marmara University, Istanbul. (Turkish)

Tören, T. (2007) “Yeniden Yapılanan Dünya Ekonomisinde Marshall Planı ve Trabzon’da Balıkçılık Sektörü” (“The Marshall Plan in Re – Constructed World Economy and Fishery Sector in Trabzon”), Industrialization and Environment in Black Sea Region, The Chamber Of Mechanical Engineers, Publishes Number: E/2007/451, Ankara. (Turkish)