Sibiu (Hermannstadt)

Baron Brukenthalisches Museum

  • SCHULLER, D. G. A.: Die älteren Handschriftenbände des Baron Brukenthalischen Museums, in: Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum N.F. 3 (1933), S. 1-31 (pdf) (REAL-EOD)