Per­so­nen

Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Böhm, Ste­fan

Fachgebiet Tren­nen­de und Fü­gen­de Fer­ti­gungs­ver­fah­ren (tff)

Prof. Dr.-Ing. Fehl­bier, Mar­tin

Fach­ge­biet Gie­ße­rei­tech­nik (GTK)

Prof. Dr.-Ing. Hes­sel­bach, Jens

Fachgebiet Um­welt­ge­rech­te Pro­duk­ti­on und Lo­gis­tik (UPP)

Prof. Dr.-Ing. ha­bil. Stein­hoff, Kurt

Fachgebiet Um­form­tech­nik (metform)

Prof. Dr.-Ing. Wen­zel, Sig­rid

Fachgebiet Produktionsorganisation und Fabrikplanung (pfp)


Ge­schäfts­füh­ren­de Di­rek­tor

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Böhm
Fon: +49 (0) 561 804 - 3141
Fax: +49 (0) 561 804 - 2045