AG Wang

Experimentalphysik VI - Quan­ten­op­tik & Mo­le­ku­la­re Quan­ten­tech­no­lo­gi­en

Forschungsgruppenleitung:


Prof. Dr. Daqing Wang

Universität Kassel 
Institut für Physik 
Experimentalphysik VI - Quan­ten­op­tik & Mo­le­ku­la­re Quan­ten­tech­no­lo­gi­en
Heinrich-Plett-Straße 40 
34132 Kassel 
Telefon: +49 (0)561 804-4082
Fax: +49 (0)561 804-4518
E-Mail: daqing.wang[at]uni-kassel[dot]de

Projekt: B6