Forschungsgruppen des SFB ELCH

AG Ehresmann

Projekt A4
Universität Kassel

AG Ehresmann: Weiter

AG Ehresmann

Projekt A4
Universität Kassel

AG Ehresmann: Weiter

AG Singer

Projekt A6
Universität Kassel

AG Singer: Weiter

AG Dörner

Projekt A1 / A2 / B1
Universität Frankfurt

AG Dörner: Mehr lesen

AG Singer

Projekt A6
Universität Kassel

AG Singer: Weiter

AG Dörner

Projekt A1 / A2 / B1
Universität Frankfurt

AG Dörner: Mehr lesen

AG Ehresmann

Projekt A4
Universität Kassel

AG Ehresmann: Weiter

AG Singer

Projekt A6
Universität Kassel

AG Singer: Weiter

SFB - Geschäftsführung

SFB-Sprecher: Prof. Dr. Thomas Baumert
Telefon: +49 (0)561 804-4452
E-Mail: baumert@physik.uni-kassel.de

Forschungsgruppen in Kassel

AG Baumert

Projekte A3 / A5 / B4
Universität Kassel

AG Baumert: Weiter

AG Ehresmann

Projekt A4
Universität Kassel

AG Ehresmann: Weiter

AG Singer

Projekt A6
Universität Kassel

AG Singer: Weiter

AG Giesen

Projekt B3
Universität Kassel

AG Giesen: Weiter

AG Wang

AG Demekhin

Projekt C1
Universität Kassel

AG Demekhin: Weiter

AG Buhmann

Projekt C6
Universität Kassel

AG Buhmann: Weiter

AG Pietschnig

Projekt Z1
Universtität Kassel

AG Pietschnig: Mehr lesen

Forschungsgruppen an den Partnerinstitutionen

AG Dörner

Projekte A1 / A2 / B1
Universität Frankfurt

AG Dörner: Weiter

AG Schnell

Projekt B2
DESY Hamburg

AG Schnell: Weiter

AG Koch

Projekt C5
Freie Uni Berlin

AG Koch: Weiter

AG Berger

Projekt C4
Universität Marburg

AG Berger: Weiter