Gāo děng jiào yù guó jì huà

Ulrich Teichler (2022): Gāo děng jiào yù guó jì huà: Cóng duí bǐ zhōng xué xí (Internationalisation of Higher Education: Learning from Comparisons). Herausgegeben von Yanhua Bao und Tingting Li. Beijing: Science Press.