Kunst­stoff­tech­nik: TeamFach­ge­biets­lei­ter Kunst­stoff­tech­nik

Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Heim

+49 561 804 3670
+49 561 804 3672
E-Mail: heim(at)uni-kassel.de

Bild: ifw

Se­kre­ta­ri­at

Ortrun Fedler

+49 561 804 3671
+49 561 804 3672
E-Mail: fedler(at)uni-kassel.de

Bild: ifw

Con­trol­ling

Bild: Ifw

Ge­schäfts­füh­rer An­wen­dungs­zen­trum Kunst­stoff­ver­ar­bei­tung

Dr.-Ing. Ralf-Urs Giesen

+49 561 804 3667
+49 561 804 3672
E-Mail: giesen(at)uni-kassel.de

Bild: ifw

For­schungs­be­reichs­lei­ter Ma­te­ria­li­en und Struk­tu­ren

Dr.-Ing. Jan-Christoph Zarges

+49 561 804 2544
+49 561 804 3672
E-Mail: zarges(at)uni-kassel.de

Bild: ifw

Ab­tei­lungs­lei­te­rin Bio­kunst­stof­fe

Bild: ifw

Ab­tei­lungs­lei­ter Funk­tio­nen­in­te­grie­ren­de Fer­ti­gung

Bild: ifw

Ab­tei­lungs­lei­te­rin Ther­mi­sche Ana­ly­se

Bild: ifw


Wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­ten­de

Bild: ifw
Bild: Ifw
Bild: ifw
Bild: ifw
Bild: ifw


Tech­ni­sche-Ad­mi­nis­tra­ti­ve Mit­ar­bei­ten­de

Bild: ifw
Bild: ifw
Bild: ifw
Bild: ifw
Bild: ifw
Bild: ifw
Bild: ifw


Ex­ter­ne Dok­to­ran­den