Kunst­stoff­tech­nik: Tech­ni­scher An­ge­stell­ter

Alexander Juranek B.Sc.

Abteilung: Anwendungszentrum Kunststoffverarbeitung - UNIpace

FB 15 - Institut für Werkstofftechnik
Kunststofftechnik
Universität Kassel
Mönchebergstr. 3
34125 Kassel

1315 | K-W 3
 

a.juranek[at]uni-kassel[dot]de

Bild: ifw