Kunst­­­stof­f­­tech­­nik: Tech­­ni­­scher An­­ge­­stel­l­­ter

Karl We­te­kam B. Eng.

Abteilung: Anwendungszentrum Kunststoffverarbeitung - UNIpace

FB 15 - Institut für Werkstofftechnik
Kunststofftechnik
Universität Kassel
Mönchebergstr. 3
34125 Kassel

1315 | K-W 3
+49 561 804 7958
+49 561 804 3672
E-Mail: Wetekam[at]uni-kassel[dot]de

Bild: ifw