Lambach

Benediktinerstift

  • RESCH, Felix: Handschriften-Katalog des Stiftes Lambach. Lambach o.J. (2. Hälfte 18. Jh.) (handschriftl.) (ÖAW Wien)
  • RABENSTEINER, Augustin: Handschriften-Katalog des Stiftes Lambach (unvollständig). Lambach o.J. (Ende 19. Jh.) (handschriftl.) (ÖAW Wien)