Zwettl

Zisterziensterstift

  • RÖSSLER, Stephan: Verzeichniss der Handschriften der Bibliothek des Stiftes Zwettl, in: Die Handschriften-Verzeichnisse I (Xenia Bernardina II,1). Wien 1891, S. 293-479 (InternetArchive) - Signaturenkonkordanz (in manuscripta.at: ÖAW Wien)