Briefpost bitte immer an folgende Adresse senden:
Henrike Buhr
Universität Kassel, FB 01
Arnold-Bode-Straße 10
34109 Kassel

  • Qualitative Methoden der Sozialforschung
  • Biografieforschung
  • Heimerziehung der 1950er/ 1960er Jahre
  • Aktenforschung