Alle Prüfungsordnungen

Lehr­­amt an Grun­d­­schu­­len (L1)

Lehr­­amt an Haupt- und Re­al­­schu­­le (L2)

Lehr­­amt an Gym­­na­­si­en (L3)

Zweit­­fach in den be­­rufs­­­pä­d­a­go­gi­­schen Stu­­di­en­gän­­gen (L4)