Gāo děng jiào yù guó jì huà jí qí yǐng xiǎng yǔ qū shì

Zhànruǐ Wáng, Ulrich Teichler und Yōuliáng Zhâng (Eds.) (2021): Gāo děng jiào yù guó jì huà jí qí yǐng xiǎng yǔ qū shì: Quán qiú shì yě yǔ zhōng guó xuǎn zé (Internationalization of Higher Education: Global Vision and China's Choice). Beijing: Science Press. ISBN: 978-7-03-069879-7